Hướng dẫn cài đặt khoá SELLO

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHOÁ B101

Reset khoá: Giữ phím reset 6s ở mặt trong của nắp pin, khi khóa báo nhập mật khẩu reset thì nhập 000 và chọn enter để khôi phục khóa về cài đặt gốc.

Bất cứ dấu vân tay nào cũng có thể mở cửa được, mật khẩu admin mặc định là 123456.

Bước 1: Đặt tay lên bàn phím cho sáng, bấm nút quay lại ←, rồi bấm nút enter —> để vào cài đặt nhập mật khẩu là 123456 (hoặc nhập vân tay admin đã có sẵn)

 1. Admin setting: để thiết lập tài khoản quản trị

Chọn 1 để thêm admin, chọn 2 để sửa admin, chọn 3 để xoá admin

 • 1. Add admin: Thêm dấu vân tay, mật khẩu, thẻ từ quản trị (Tối đa 9 quản trị)
  • Thêm vân tay: chọn 1 chọn 1 chọn enter và nhập vân tay 4 lần để quét
  • Thêm mã số: chọn 1 chọn 1 chọn enter. nhập mật khẩu 6 số và chọn enter. nhập lại mật khẩu 6 số và nhấn enter
  • Thêm thẻ từ: chọn 1 chọn 1 chọn enter và đưa thẻ từ lên gần phím số 5 sẽ tự động nhận thẻ
 • 2. Modify admin: đổi mật khẩu admin: chọn 1 chọn 2 chọn enter
  • đổi mật khẩu cần nhập ID của mật khẩu rồi chọn enter( để biết ID bao nhiêu thì thoát ra bên ngoài. nhập mật khẩu rồi mở cửa. nhìn lên màn hình led để thấy số ID hiện thị. ví dụ ID:002)
  • nhập mật khẩu mới 6 số rồi nhấn enter. nhập lại mật khẩu 6 số rồi ấn enter
 • 3. Del Admin: Xóa vân tay admin hoặc mật khẩu admin hoặc thẻ từ admin. nhập ID rồi chọn enter để xoá ( để biết ID bao nhiêu thì thoát ra bên ngoài. nhập mật khẩu rồi mở cửa. nhìn lên màn hình led để thấy số ID hiện thị. ví dụ ID:002)
 1. User setting: Thiết lập người dùng ra vào
 • 1. Add user: Thêm dấu vân tay, mật khẩu, thẻ từ người dùng ra vào (Tối đa 290 id);
  • Thêm vân tay: chọn 2 chọn 1 chọn enter và nhập vân tay 4 lần để quét
  • Thêm mã số: chọn 2 chọn 1 chọn enter. nhập mật khẩu 6 số và chọn enter. nhập lại mật khẩu 6 số và nhấn enter
  • Thêm thẻ từ: chọn 2 chọn 1 chọn enter và đưa thẻ từ lên gần phím số 5 sẽ tự động nhận thẻ
 • 2. Modify user: đổi mật khẩu mở cửa: chọn 2 chọn 2 chọn enter
  • đổi mật khẩu cần nhập ID của mật khẩu rồi chọn enter( để biết ID bao nhiêu thì thoát ra bên ngoài. nhập mật khẩu rồi mở cửa. nhìn lên màn hình led để thấy số ID hiện thị. ví dụ ID:010)
  • nhập mật khẩu mới 6 số rồi nhấn enter. nhập lại mật khẩu 6 số rồi ấn enter
 • 3. Del user: Xóa vân tay hoặc mật khẩu hoặc thẻ từ. nhập ID rồi chọn enter để xoá ( để biết ID bao nhiêu thì thoát ra bên ngoài. nhập mật khẩu rồi mở cửa. nhìn lên màn hình led để thấy số ID hiện thị. ví dụ ID:010)
 1. System setting: Cài đặt hệ thống
  1. Set Datetime: Cài đặt thời gian cho khóa
  2. Unlock mode: Chế độ mở khóa
  3. Single mode: Chế độ mở khóa đơn (Dùng vân tay mở, hoặc dùng mật khẩu mở, hoặc dùng thẻ từ mở
  4. Double mode: Chế độ mở kép (Dùng vân tay + thẻ từ mới mở được, hoặc dùng mật khẩu + thẻ từ để mở, hoặc dùng thẻ từ + vân tay để mở)
  5. Passage Mode: Chế độ ngắt tự động khoá cửa
   1. Enable: bật chế độ ngắt tự khoá tự động (Đặt vân tay/mật khẩu/thẻ từ để khóa)
   2. Disable: Tự động khóa sau 5s
  6. Language: Cài đặt ngôn ngữ cho khóa

    4. Data & Records: Thông tin bộ nhớ và dữ liệu sử dụng

 • 1. Unlock records: Xem lại quá trình mở cửa
  • 1. Quick query: Mở cửa nhanh
  • 2. Query by time: Mở cửa theo thời gian cố định
 • 2. Storage info: kiểm tra id đã dùng và còn trống
  • 1. Admins info: ID quản trị đã dùng và chưa dùng
  • 2. Users info: ID người dùng đã sử dụng và còn trống.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHOÁ B2/B3/F102/V6/V8/A6/A8/A9/A68

Reset khoá: Giữ phím reset 6s ở mặt trong của nắp pin để về cài đặt gốc.

Bất cứ dấu vân tay nào cũng có thể mở cửa được, mật khẩu admin mặc định là 123456.

Bước 1: Đặt tay lên bàn phím cho sáng, bấm  * # để vào cài đặt nhập mật khẩu là 123456 (hoặc nhập vân tay admin đã có sẵn)

 1. Admin setting: để thiết lập tài khoản quản trị

Chọn 1 để thêm admin, chọn 2 để sửa admin, chọn 3 để xoá admin

 • 1. Add admin: Thêm dấu vân tay, mật khẩu, thẻ từ quản trị (Tối đa 9 quản trị)
  • Thêm vân tay: chọn 1 chọn 1 chọn # và nhập vân tay 4 lần để quét
  • Thêm mã số: chọn 1 chọn 1 chọn #. nhập mật khẩu 6 số và chọn enter. nhập lại mật khẩu 6 số và nhấn enter
  • Thêm thẻ từ: chọn 1 chọn 1 chọn # và đưa thẻ từ lên gần phím số 5 sẽ tự động nhận thẻ
 • 2. Modify admin: đổi mật khẩu admin: chọn 1 chọn 2 chọn #
  • đổi mật khẩu cần nhập ID của mật khẩu rồi chọn #( để biết ID bao nhiêu thì thoát ra bên ngoài. nhập mật khẩu rồi mở cửa. nhìn lên màn hình led để thấy số ID hiện thị. ví dụ ID:002)
  • nhập mật khẩu mới 6 số rồi nhấn #. nhập lại mật khẩu 6 số rồi ấn #
 • 3. Del Admin: Xóa vân tay admin hoặc mật khẩu admin hoặc thẻ từ admin. nhập ID rồi chọn # để xoá ( để biết ID bao nhiêu thì thoát ra bên ngoài. nhập mật khẩu rồi mở cửa. nhìn lên màn hình led để thấy số ID hiện thị. ví dụ ID:002)
 1. User setting: Thiết lập người dùng ra vào
 • 1. Add user: Thêm dấu vân tay, mật khẩu, thẻ từ người dùng ra vào (Tối đa 290 id);
  • Thêm vân tay: chọn 2 chọn 1 chọn # và nhập vân tay 4 lần để quét
  • Thêm mã số: chọn 2 chọn 1 chọn #. nhập mật khẩu 6 số và chọn enter. nhập lại mật khẩu 6 số và nhấn enter
  • Thêm thẻ từ: chọn 2 chọn 1 chọn # và đưa thẻ từ lên gần phím số 5 sẽ tự động nhận thẻ
 • 2. Modify user: đổi mật khẩu mở cửa: chọn 2 chọn 2 chọn enter
  • đổi mật khẩu cần nhập ID của mật khẩu rồi chọn #( để biết ID bao nhiêu thì thoát ra bên ngoài. nhập mật khẩu rồi mở cửa. nhìn lên màn hình led để thấy số ID hiện thị. ví dụ ID:010)
  • nhập mật khẩu mới 6 số rồi nhấn enter. nhập lại mật khẩu 6 số rồi ấn #
 • 3. Del user: Xóa vân tay hoặc mật khẩu hoặc thẻ từ. nhập ID rồi chọn enter để xoá ( để biết ID bao nhiêu thì thoát ra bên ngoài. nhập mật khẩu rồi mở cửa. nhìn lên màn hình led để thấy số ID hiện thị. ví dụ ID:010)
 1. System setting: Cài đặt hệ thống
  1. Set Datetime: Cài đặt thời gian cho khóa
  2. Unlock mode: Chế độ mở khóa
  3. Single mode: Chế độ mở khóa đơn (Dùng vân tay mở, hoặc dùng mật khẩu mở, hoặc dùng thẻ từ mở
  4. Double mode: Chế độ mở kép (Dùng vân tay + thẻ từ mới mở được, hoặc dùng mật khẩu + thẻ từ để mở, hoặc dùng thẻ từ + vân tay để mở)
  5. Passage Mode: Chế độ ngắt tự động khoá cửa
   1. Enable: bật chế độ ngắt tự khoá tự động (Đặt vân tay/mật khẩu/thẻ từ để khóa)
   2. Disable: Tự động khóa sau 5s
  6. Language: Cài đặt ngôn ngữ cho khóa

    4. Data & Records: Thông tin bộ nhớ và dữ liệu sử dụng

 • 1. Unlock records: Xem lại quá trình mở cửa
  • 1. Quick query: Mở cửa nhanh
  • 2. Query by time: Mở cửa theo thời gian cố định
 • 2. Storage info: kiểm tra id đã dùng và còn trống
  • 1. Admins info: ID quản trị đã dùng và chưa dùng
  • 2. Users info: ID người dùng đã sử dụng và còn trống.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHOÁ I2/I6

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHOÁ C2

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHOÁ B2C